FISCAAL VOORDELIG

voor bedrijven

De overheid en de Belastingdienst stimuleren bedrijven om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Stoelmassage is daarom fiscaal aftrekbaar voor bedrijven! Tevens kan de in rekening gebrachte btw in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Ook eventueel in rekening gebrachte reiskosten kunnen als bedrijfskosten opgevoerd worden voor de inkomstenbelasting. Sinds januari 2015 mag u als werkgever tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Stoelmassages behoren tot de ‘nihil’-waardering. Dit houdt in, dat stoelmassages onbeperkt kunnen worden vergoed, zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2%-norm. De compensatie van de Belastingdienst kan oplopen tot wel 20-44% (afhankelijk van de ondernemingsvorm).

Kijk op www.belastingdienst.nl voor de details of vraag het na bij uw fiscalist.

Aan deze voorwaarden dient u te voldoen:

  • De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van uw organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit
  • De stoelmassages vinden plaats tijdens werktijden
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage
  • Er is geen aanmerkelijke privébesparing van de werknemer

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak:

  • (085) 246 01 98
  • hallo@stoelmasseursinbedrijf.nl

PRIVACY

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Omwille van de privacy van de gemasseerde deelnemers in het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen er geen (medische) dossiers worden bijgehouden van de deelnemers. Wij zijn immers geen medicus of (arbo-)arts. Daarom zullen er door ons aan de werkgever nooit inlichtingen worden verstrekt omtrent de gezondheidsstatus van de betrokken deelnemers. Uitsluitend om administratieve redenen ten behoeve van de facturatie, zal door ons wel een presentielijst van de deelnemers worden bijgehouden. Deze gegevens worden gedurende één boekjaar bewaard en daarna vernietigd.

MASSAGE MAAKT GEZOND

The Biological Benefits of Frequent Massage

Massage maakt gezonder, zo valt te lezen in het Journal of Alternative and Complementary Medicine. Het onderzoek stond onder leiding van Dr. Mark Rapaport werd uitgevoerd aan het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles (VS). Aan het onderzoek namen 53 personen deel, waarvan 29 mensen Zweedse massage kregen en 24 mensen een lichtere massage met zachte aanrakingen. De wetenschappers namen voor en na de massages bloedmonsters af. De testresultaten waren overduidelijk; er waren significante positieve veranderingen in de samenstelling van het bloed aan te wijzen.

Voordelen lichte massage

De ‘lichte’ massages – die bestonden uit lichtere aanrakingen dan de Zweedse massage – hadden andere uitwerkingen op het lichaam. Bij de Zweedse massage verbeterde het immuunsysteem, en stress en agressie namen af. Bij de ‘lichte’ massages nam tevens het niveau aan oxytocine toe. Oxytocine is het hormoon dat een gevoel van veiligheid en geluk geeft. Het maakt je beter bestand tegen stress en laat het lichaam sneller tot rust komen. Een andere bevinding was, dat door deze vorm van massage het corticotropin-releasing hormoon (CRH) afneemt, een hormoon dat de aanmaak van cortisol stimuleert. Het zorgt er dus voor dat stress vermindert. Samengevat: de effecten van massages met lichte aanrakingen bewerkstelligden een gevoel van veiligheid en verbondenheid en stress nam af.

Conclusie: gezond door massage

Dankzij massages word je minder snel ziek vanwege de positieve effecten op het immuunsysteem en ook lichamelijke ziektes die worden veroorzaakt door stress krijgen minder kans. Verder nemen ook psychische klachten als onrust en stress af of worden voorkomen. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn heel duidelijk; massage is een doeltreffende manier om zowel de psychische als lichamelijke gezondheid te bevorderen.

Bekijk de bevindingen van Dr. Mark Rapaports onderzoek ‘The Biological Benefits of Frequent Massage’ uit 2012 op youtube:

GESCHILLENREGELING

voor uw en onze zekerheid

Indien u als opdrachtgever klachten mocht hebben over de uitvoering van de massages, zult u uiteraard eerstens in direct contact treden met ons. Het is het zaak om binnen zes weken zo adequaat mogelijk naar een oplossing te zoeken voor het gesignaleerde probleem. Deze termijn kan zo nodig met vier weken verlengd worden. Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om eventuele klachten te verhelpen, vóórdat de klacht in een Geschil kan verzanden. U heeft in dit verband recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionarisAls het niet mogelijk is om er samen uit te komen dan staat het zowel u als ons vrij om de klacht aan te merken als een Geschil.

Eventuele Geschillen zullen behandeld worden volgens de Klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz) en worden afgehandeld door de NIBIG Geschilleninstantie Zorggeschil (of gelijkwaardig) (art. 18 Wkkgz), via een onafhankelijk Klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz). Op basis van de Wkkgz dient een geschil te worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie.

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 vormde aanleiding tot het opstellen van deze klachtenregeling van het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Bijna alle vormen van zorg vallen onder deze wet.